Qafar Rakaakayak Naharsi Saqal Cajji Awwal Qarbaay Buqre Malaak…….

Qafar Rakaakayak Naharsi Saqal Cajji Awwal Qarbaay Buqre Malaak…….

M

Qafar Rakaakayak Naharsi Saqal Cajji Awwal Qarbaay Buqre Malaak Dr. Girma Aminte Kee Laqin Dariifak Efeh Leeh Malaak Enjiner Qeysha. Qafar Rakaakayal Buqre Taamoomi Arac Xagtuh Wagiita Xagar Lih Walal Gudgud Gexsen.

Saq Kee Buqre Daddoosuuy Gino Gaddaay Murtissooy Murti Wagittam Kee Qadaagah Caagidaay Rakaakay Leh Yan Dudda Kee Baxaa Baxsa Le Taqabitteh Yakkem Faxxima Calli Wagsiisak Baar Luk Walal Aben.
Ta Walal Gudgudul Calli Akah Yeceenih Yaninm Gudgudut Tengeleh Tan Gabat Agle Le Xagort Mabla Elle Acayuk Investimenti Baaxoh Mantafaqa Kee Buqre Leet Elle Yantifiqimen Inna Kee Kalah Tan Baxaa Baxsa Le Caagidal Baar Le Esseroora Elle Ugutak Baar Le Walal Aboonu Xiqen.
Ta Aracal Qafar Rakaakayak Naharsi Saqal Cajji Awwal Qarba Rakaakayal Akkuk Geytimtah Tan Buqre Daddosih Taama Arac Xagtuh Rakaakay Leh Yan Dudda Baxxaqiseek Lakal Ta Taddeeray Yibbixeenih Yanin Arac Caagida Wagiitah Tan Xagortik Kulli Caddol Sinni Lofta Beetak Taama Fanah Culaanam Faxximtam Qaddoyse.
Ciggiilak Buqre Malaak Dr Girma Amante Isle Katuuk Abeh Yan Yaabal Faxe Buqre Taama Xayyooweh Yan Qayyuntat Axaw Taallem Faxximtam Kee Abina Fan Culak Yangayyeenim Faxximtam Yescesse.
Elle Cabol Laqin Dariifak Efeq Leeh Malaak Enjiner Qeysha Macammad Abteh Tan Yaabal Qafar Rakaakayal Yanih Yan Gaddat Elle Faxximtannal Antafaqamuk Ni Rakaakay Milaaganam Faxximtam Qaddoysak Ta Taamah Faxxiima Qokol Abeeloonum Tiysixxige.
Previous Let’s plant our future today!

Leave Your Comment

Connect With Us

Afar National Regional State President Office,

Mon – Fri: 8:00 am – 5:30 pm

Afar News & Updates

The latest Afar President news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.