Efedrik Buqre Malaak Dr Girma Amante Kee Qafar Rakaakayak Naharsi…

Efedrik Buqre Malaak Dr Girma Amante Kee Qafar Rakaakayak Naharsi…

Efedrik Naharsi Malaak Dr Abiy Acmad Baaxoh Caddol Qembisiseh Yan Leemat Xalootih Taddeera Daccarsittoh Xiinah Ayyunti Buqre Taamomi Abak Gammit Kaadu Sinni Saq Aydarruk Xaloot Akak Geyoonuh Kaxxa Doorit Leh Tanim Tamixxige.

Awsi Rasuk Aysaqiiti Daqaaral Qunxaaneyta Eglah Xisak Baxaa Baxsa Le Daddos Taamomit Gabat Agle Haysitoonuh Yekkeh Yan Macalak Saabun ( Largo) Bicisak Geytimaanah Yaninim Kee Tonnah Kaadu Buqre Daddosih Taamomil Burtukaanay Mango Kee Kalah Tanih Tan Caxa Miritte Abqaruk Geytimaanah Yaniinim Qaddowte.

Ta Aracal Aysaqiiti Daqaarih Ayyunti Yemeeteh Yan Qibina Leemat Xalootih Faydoodit Arcibisak Fooca Fan Tahak Tayse Taama Aboonuh Bohoy Keenil Yekkeh Yan Weeqayti Taamal Federal Doolatak Qokol Faxaanah Yaniinim Yescessen.

Ta Gufnel Efedrik Buqre Malaak Dr Girma Amante Aysaqiiti Daqaaral Yubleh Yan Buqre Daddoosih Taamomi Baxsa Luk Tamiri Gadda Kee Qunxaaneyti Abak Geytimaanah Yanin Baxaa Baxsa Le Daddos Taamomi Assakat Lem Qaddoysak Tannah Tan Taama Abah Yan Qunxaaneyta Diggoysaanam Faxximtam Kee Weeqaytut Elle Faxximtannal Yantafaqamoonuh Faxxima Qokol Abeloonum Qaddoyse.

Qafar Rakaakayak Naharsi Saqal Cajji Awal Qarba Ciggiilak Ta Aracal Abeh Yan Yaabal Awsi Buqre Kee Daddosul Yamixxigem Kinnuk Ni Ayyunti Buqrel Keenik Qambalsimtam Abak Sinni Mano Milaagak Akah Gexan Innah Doolat Katuk Faxximtam Abelonum Kee Marin Gaba Qarsak Nawaquh Buqrel Digga Innam Faxximta Axcuk Farmo Tatruse.

Ellecabol Federal Kee Rakaakayak Fayya Le Mirocti Aysaqiiti Daqaaral Tamiri Caxa Daabisak Anxaxin Raat Daffeysoonu Xiqen.

Previous FDRE Agriculture Minister Dr. Girma Amente and Afar Regional President Haji Awol Arba have visited…

Leave Your Comment

Connect With Us

Afar National Regional State President Office,

Mon – Fri: 8:00 am – 5:30 pm

Afar News & Updates

The latest Afar President news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.