Itiyopiyal USAID ‘h eglak yaakume xayrekterih yan Mr Tom Staal qafar rakaakayal ……….

Itiyopiyal USAID ‘h eglak yaakume xayrekterih yan Mr Tom Staal qafar rakaakayal ……….

Itiyopiyal USAID ‘h eglak yaakume xayrekterih yan Mr Tom Staal qafar rakaakayal carbi cabeh yan raat kee aynawway wagittaamat boosa abuh Qafar rakaakayat gufne abe.
Mr Tom Staal abeh yan gufnel Qafar rakaakayih president Massakaxxale Cajji Awwal Qarbat yongooroweh yanimiiy timixxige.
Ta aracal Naharsi Saqal Cajji Awwal Qarba iyyeemih Ni rakaakayih Caddol warraye 3 sanat baxaabaxsale Qawwalayla edde tatrusneh nan sanoota kinni. axcih, Qabaaraay, weeqi dufaay, Qanaytu kee carbi qawwalaylaali edde nee geyteh sugtel USAID, abak temeeteh tan qokol kee catotta qangoorut qaddowtam duude sinni meqe abittok sugteemih sabbatah inni kee edde yabne gabdagooga bagul kak sugteh tan Qafar ummattah migaaqal muxxale galto siinih gacse iyyeek gamadal, fooca fanah taahak dagal edde yabneh nan qawwalaylaali ni rakaakayal katasseh tan taqbitte, xamcinuk yablen gabdago akke waytaamih sabbatah dumak muxxiluk qokol neh faxxiimam tawayay sabhalalla kinniimih sabbatah USAID abtah tan qokol diggoosak diggossam faxximtam kassiise.
Mr Tom Staal edde yongooroweh yan Qafar rakaakayak Qaafiyat biiroh saqal Gifta Yasiin Cabiib iyyeemih USAID nellih abta taama kaxxam assakatleh tanim kee baxsaluk Qaafiyat sekterillih inantii kee alaaqal abak yemeeten tamoomiyy, carbi elle sugeh yan daraafel acayuk geytimaanah yanin inkih yan qaafiyatih ayfaafitte kaxxam assatleh tanim kassiise.Gifta Yasiin Cabiib osisak fooca fan kaadu ahaak yayse taama kellih abloonumul kiballuk USAID h abak gexxu waytah tan qokolitte baaxol obisak ummatta kah edde taffoofennah aboonu waanah yaniinm diggoyse.
Mr Tom Staal isile kabuk iyyeemih asaaku abeh an gufnek ugtma Qafar rakaakay sugeh yan caalatat kaxxam duffuumeh yan rakaakayay mango qokol faxa kinnim aaxaguk abneeh, carbi elle suge daraafe mangoh yan taqabi raaqam raqmaliiy USAID dudda haytaamal Qafar rakaakayih doolat abtah tan carbi lakih ugtmal tet qektu waytah tanim kee qafar ummattah dudda haanamal yayseh yan afaf fan beyaanamal tamiteloonum diggoyse.
Previous UNFPAk Itiyoppiyal Saqalah Yan Gifta Koffi Kouame biirol arcibisak xaloot le walal gexisne

Leave Your Comment

Connect With Us

Afar National Regional State President Office,

Mon – Fri: 8:00 am – 5:30 pm

Afar News & Updates

The latest Afar President news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.