Itiyoppiyah Erga Madagskarat Taamâ gufne aben.

Itiyoppiyah Erga Madagskarat Taamâ gufne aben.

Qafar Agatih Rakaakayih doolatih President Massaakxxa le Cajji Awwal Qarba, UNFPA Ityoppiyyah Awlayti(Country Director) Mr. Kaffi Kouame, Samarat gufne Abe saaku, Qafar Rakaakayah taamitak geytima Anagyyuk daylisa buttat ( Mobile Health and Nutrition Team, Fayya haak Mobile Health Clinic hee akah catan innah abe esserok gexak, Ethiopiak Qaafiyat Malaak kee UNFPA Koobahissol, Ethiopiak Qaafiyat Malaakih awlaytitiiy, Qafar rakaakayih Awlaytit kee Somali Rakaakayih awlaytit Mobile Health Clinic elle taamitta gurrak Abak raag tabsah Madagascar Doolatatat namma ayyaam sugte gufne abeenim Qaddowte.
Anagayyuk daylissa Qaafiyat Fanteena “Mobile Health Clinic “ iyyaanam, Kaxxa Makiinay Addat ultrasound, laboratory kee x-ray leh iyyaay Anagayyuk Qaafiyat Ayfaafay taceh iyya.
Ethiopiah ergay Madagascar gexxeh iyyat Qafar Agatih Rakaakayih Doolatak Xiinissoh Abbah kutbeh buxak Ciggiila Saqal Gifta Nuur Taahir kee Qaafiyat Biirok Naharsi Saqal Gifta Yasiin Cabiib edde tan.
Tama erga Tatre Sabtih Madagsakara Inaytâ Magaalah tan Antananarivo cultem kee Itleenti Ayro Madagaskar Doolatak Qaafiyat Malaakaak Ciggilta Malaak Dr Yasmine Laetitia Lydie, Angaarawuk baar le walal gexseenim Qaddowte.
Walal elle yukulsuyem Mobile Health Clinic elle taamitta gurra kee teetih daffessen Estraateji maca celtam kee tabsaanam duudan Abag raag wagittaamak sugte.
Tama aracal walalak lakal Madagascar Qaafiyat Malaakih mihratleela kee UNFPA mihratleela Angayyuk taamitta Qaafiyat Carka “Mobile Health Clinic”wagsiisak baar le Presentation Xayyoosenim kee Ethiopia awlisak gexxe Erga mango esseroora kee Mabla elle ugusak meqe walal gexseenim Qaddowte.
Ciggilta Ayro Gabbi Madagascaral Fanah gexak, Anosy kee Androy deqsitta namma rakaakayat gufne abeenim timixxige,Tokkel tama namma Rasuk rakaakay saqolti kee Qaafiyat biiroh saqlotit yongooreenim kee Mobile Health Clinic elle taamitta tama Namma Rakaakayih daqortit gufne Abeenim qaddowte.
Tama erga Mobile health Clinic wagsiisak dacarsittoh xiinah Ummattah kaxxa tuxxiq leh yan abak raag yubleenih akak bariteenim yescesssen.
UNFPAk Ethiopiah Maktab Angayyuk daylissa Qaafiyat Fanteena “Moblile Health clinic” makaayin xayyosseelem tiysixxige.
Previous Itiyoppiyak maaliyyah malaak gifta Acmad shiide Qafar qaasima samara gufeh yan

Leave Your Comment

Connect With Us

Afar National Regional State President Office,

Mon – Fri: 8:00 am – 5:30 pm

Afar News & Updates

The latest Afar President news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.