Itiyoppiyak maaliyyah malaak gifta Acmad shiide Qafar qaasima samara gufeh yan

Itiyoppiyak maaliyyah malaak gifta Acmad shiide Qafar qaasima samara gufeh yan

Itiyoppiyak maaliyyah malaak gifta Acmad shiide Qafar qaasima samara gufeh yan waqdi Qafar rakaakayih doolatak naharsi saqal massakaxxale cajji Awwal Qarba garayyu kaah abe.
Qafar agattiinoh rakaakayih naharsi massakaxxale cajji Awwal Qarbaa kee itiyoppiyak maaliyyah malaak gifta Acmad shiide miraacisah yan rakaakayak fayyake miraaciinuu kee ta malaakak gubat raqtah tan fanteenah miroctii kee mehrat leelaay dubte daqaarih xintoo kee ayyunta awsi rasuk bayyaacilek moodaqil anxaxin daddoosih raatah coox daabisen.
Qafar agattattiinoh rakaakayih doolatak naharsi saqal massakaxxale cajji Awwal Qarba maaliyyah malaakah yan gifta Acmad Shiide mangoomul Qafar gammit sooleh yan toobokoyta kinnih tanim kee asaaki mamaata yibbixeenih yanin ekraarok ugutak coox daabisiyyaa kee gersi karmah aban meqem abittoh taama kinnim qaddoyse.
Qafar rakaakaya fan abeenih yanin mamaata maaliyyah malaak kee kay gubat raqtah tan fanteenaani luk sugteh tan ekraaro kinnuuk Qafar rakaakayal geytimak coox daabisem ruffa kaa hayyeh tanim gifta acmad shiide qaddoyse.
Qafar agattiinoh rakaakayih doolatak Doolat angaarawih maktabih saqal gifta Macammad Qali Biqdo, Qafar abba massakaxxale cajji Awwal Qarbaa kee maaliyyah malaak gifta Acmad Shiide dubte fanah haysitak coox daabisaanamaay kaxxa taqabih addat sugteeh buxaaxi amol akak radduh meesi luk sugteh tan idoolah buxaaxi xisaanamih taamah qemmisiyyi meqe gurral yekkem kee baaxoh idoola luk abeh yanin walal ugutteh tan esseroora baxsaluk weeqi kalaluuy industrih parkii kee saytun maqublee wagsiisak ugutte esserol massakaxxale saqal cajji Awwal Qarbaa kee maaliyyah malaakah yan gifta Acmad Shiide radditte elle teceeh tanim qaddoyse.
Previous Q.A.R.Doolatak naharsi saqal massakaxxale Cajji Awwal Qarba, miraacisah yan….

Leave Your Comment

Connect With Us

Afar National Regional State President Office,

Mon – Fri: 8:00 am – 5:30 pm

Afar News & Updates

The latest Afar President news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.