Naharsi saqal Ma/le Cajji Awwal Qarba, Gabbi Rasih Gubat Raqta daqoorit kee magaalâ…

Naharsi saqal Ma/le Cajji Awwal Qarba, Gabbi Rasih Gubat Raqta daqoorit kee magaalâ…

Naharsi saqal Ma/le Cajji Awwal Qarba, Gabbi Rasih Gubat Raqta daqoorit kee magaalâ xiinissoh miraaciinu luk walal gexse.
Ta walalat Kaadu Awash subac kiiloh magaalal Taamittah tan Gaddaloolay, baxaabaxsa le daddos langittel taamita edde tengele.
Ta walal gudgudul Naharsi saqal cajji Awwal Qaraba iyyeemih, baxaabaxsa le daddos taamomiy Deraafih ayyuntih mano milagtam xiqta fooca fan maqarroosaanam faxximtah tanim kee Deraafil taamittah tan Gaddaloola ikraarok ugutak abaanah yanin taamoomik kattat kee Lowsis abaanamaay, Doolat qokol elle faxan caddol faxxiima qokol waktil keenih abaanamaay, Miraaciini Investerwa abtah tan taamoomih mahummat acayuk Daddos taamoomi xaynal sittallih agaaradak xalu le taama takkem faxximtam Diggoose.
Ta walal gudgudut Rakaakayak fayyale miraaciinuuy, Rasi xintoo kee baxaabaxsa le maglableela edde tucdure koboxuk sugte.
Previous The role of Akaya is important to prevent the environmental, social and economic problems…

Leave Your Comment

Connect With Us

Afar National Regional State President Office,

Mon – Fri: 8:00 am – 5:30 pm

Afar News & Updates

The latest Afar President news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.