Naharsi Saqal Ma.le Cajji Awwal Qarba, Miraacisa Rakaakayak fayyale Miraaciini Erga Kasam sokkar Fabrikat taamâ gufne Aben…

Naharsi Saqal Ma.le Cajji Awwal Qarba, Miraacisa Rakaakayak fayyale Miraaciini Erga Kasam sokkar Fabrikat taamâ gufne Aben…

Naharsi Saqal Ma.le Cajji Awwal Qarba, Miraacisa Rakaakayak fayyale Miraaciini Erga Kasam sokkar Fabrikat taamâ gufne Aben.
Rakaakayak Naharsi saqal Ma.le cajji Awwal Qarba ta gufneh aracal, Fabrika Dariifah ummattah taceeh tan Ayfaafay wagittaamal, Qunxaaneytah taamâ saamih ayfaf ginaanam kee dariifah ayyunti fabrikak geyah yan ayfaafay maca ceelam wagittaam kee fabrikah addal takke taamoomit ixxô gufne abeek lakal, Fabrika Miraaciinu kee fabrika taama abeenit lum walal hexse.
Ta fabrika baaxoh caddol tanih tan naba cugaysoosak tiyak teenah tan tayse fabrika kinnim ascassuk, takkay immay, fabrika away elle tan caddok aysiisuk deraafih ayyunta kee Qunxaaneytah taamah saami ginaanam wagittaamal tan qakitte massoosak rakaakay Doolat kee Dariifah ayyuntah tayse xaloot geysissam kee ayyunti ikoytiinoh caddol kah yable innah Dacrisaanamih masquuliyatak yawqeenim faxximtah tanim Qaddoose.
Faxe fabrika Deraafih ayyunta kee Qafar Qunxaaneytah taceeh tan ayfaafay fooca fanah Diggoosak gexaanam faxximtah tanim Diggoose.
Fabrika addal kak tan ayyuntah faxxiima ayfaafay taceem kee Qunxaaneytah taamah saami geysissa kaa tekkek faxe way, ayyunti ikoytiinoh hirigak fabrikah nagaynaa kee dariifah salaam dacrisaam kee ikoytiinok loowitam kinnuk fabrika miraaciinik taham maqarroosam faxximtam kassiise.
Previous MR. Tom USAID deputy mission director kee tonnah Ms. Sara, head of DART ( Disaster Assistance rapid response team )..

Leave Your Comment

Connect With Us

Afar National Regional State President Office,

Mon – Fri: 8:00 am – 5:30 pm

Afar News & Updates

The latest Afar President news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.