Q.A.R.Doolatak naharsi saqal massakaxxale Cajji Awwal Qarba, miraacisah yan….

Q.A.R.Doolatak naharsi saqal massakaxxale Cajji Awwal Qarba, miraacisah yan….

Q.A.R.Doolatak naharsi saqal massakaxxale Cajji Awwal Qarba, miraacisah yan rakaakayak fayyale miraaciini Qafar bentonayti fabrikat gufe abe.
Q.A.R.Doolatak naharsi saqal massakaxxale Cajji Awwal Qarba, miraacisah yan rakaakayak fayyale miraaciini Qafar bentonayti fabrikat abteh tan gufnel fabrikak taamat culteemih abak geytimtah tan taamaay murtisiyyi duddaay qunxaaneytah ginteh tan taama saami wagittaamal Qafar bentonayti fabrika leh yan Gifta Qalo maace addaffakoot keenih abe.
tahat axawah anuk fabrika bentonayti tamruten qemmisseh tanim kee baxaabaxsale rakaakayitteh xayyos abak geytimtah tanim qaddoyseeh, Q.A.R.Doolatak naharsi saqal Cajji Awwal Qarba, a fabrika milaagi xalootuk tiyak teynaay baxsaluk Qafar gaddaloola tannah tan fabrikaaki kee investment dooritittel angayyuk yableenim rufto leh tanim kee dariifa qunxaaneytah abak geytimtah tan taama saamih gino assakat lem qaddoyse.
Qafar bentonayit fabrika abak geytimtan tan baarisiyyi taamoomit gufne abeeh dariifah umttah gabah assagollal tayse taama akkuk geytam yasmatoonu xiqeenim kee ummatta kaadu ken addal takkem sinniimih taagah faxximta dacayri akah abaanam faxximtam qaddoyse.
Previous Qafar Rakaakayak Naharsi Saqal Cajji Awal Qarba Dubte Magaala Kee Dubte…..

Leave Your Comment

Connect With Us

Afar National Regional State President Office,

Mon – Fri: 8:00 am – 5:30 pm

Afar News & Updates

The latest Afar President news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.