Qafar Agatih Rakaakayih doolatak Naharsi saqal cajji Awwal Qarba kee IFDRik Buqre Malaakah…

Qafar Agatih Rakaakayih doolatak Naharsi saqal cajji Awwal Qarba kee IFDRik Buqre Malaakah…

Qafar Agatih Rakaakayih doolatak Naharsi saqal cajji Awwal Qarba kee IFDRik Buqre Malaakah yan Dr Girma Amanteey tonnaah, federal kee Rakaakayak fayyale miraaciinih Erga Gabbi Rasul takke Daddos taamomit taamâ Gufne Aben.
Xiinissoh abbah Ku/buxa
Qafar Agatih Rakaakayih doolatak Naharsi saqal cajji Awwal Qarba kee IFDRik Buqre Malaakah yan Dr Girma Amanteey tonnaah, federal kee Rakaakayak fayyale miraaciinih Erga Gabbi Rasul takke Daddos taamomit taamâ Gufne Aben.
Kalah kaadu baaxoh caddol Ciggiila itleenih Qimbisoonu waan Coox daabisiyyih taddeerah gulgulussoh taama ma caddot tanim yabloonuu kee tekkeh tan daddos taamoomi diggoosak akah maqarroosan innaay, tonnaah itlenti macsentih taddeerak raqteemiy, takkem faxximta sissik waktit kah takke innah afkan elle yomcowee gufnek sugte.
Rakaakayak Naharsi saqal cajji Awwal Qarba ta aracal tatruse farmol ciggiila itleenih baaxoh caddol afkan kak yomcowwe coox daabisaanamih taddeerat ni rakaakayih caddol inkih tan Qafar ummatta gabat agle edde taallem faxximta taddeera kinnim kassiise.
Baxsa luk Qunxaaneytaay, Rasi kasleey, Diini abbobtiiy, sayyo kee baxaabaxsa le canka missoynaanih caddol inkih maqar le gabat agle edde naallem faxximtaamih seeco tatruse.
Previous Qafar agaatih rakaakayak culenti biiroh bical

Leave Your Comment

Connect With Us

Afar National Regional State President Office,

Mon – Fri: 8:00 am – 5:30 pm

Afar News & Updates

The latest Afar President news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.