Qafar Rakaakayak Magaalâ Daddos Kee Xisnê Biiro Spical Developmentilluk Cattiimak…

Qafar Rakaakayak Magaalâ Daddos Kee Xisnê Biiro Spical Developmentilluk Cattiimak…

Qafar Rakaakayak Magaalâ Daddos Kee Xisnê Biiro Spical Developmentilluk Cattiimak Rakaakayal Gexisak Sugeenih Yanin Oyti Gaaboysoh Pilaan Taamâk Gufeh Yan Caddok Qimbô Kusaaqak Walal Gudgud Gexsen.
Tama Gudguduk Fakkenti Yab Abeh Yan Rakaakayak Ciggiila Perezxantih Yan Gifta Qellaama Abubakar iyyeemih Rakaakayak Magaala Daddos Kee Magaalol inustut Sittalluk Cattiimak Massoseenih Yanin Plaan Qafar Dacarsitto Kee Garab Dacarsittoh Xiinah Kaxxa Tûxxiq Allelem Diggoose.
Baxsaluk Rakaakayak Magaalâ Daddos Kee Xisnê Biiro Rakaakay Caddol 20 Sanootah Yakku Waah Yan Regional Development Spacial Plan Bicuh Baxaabaxsa Le Oytá Kûsaaqisaanam Kee Tekkeh Tan Taamâk Amo Gacsi Walal Kinnnih Tanim Yekkeh Yan Kûsaq Pilaan Miraacisak Suge injineer Acmad Nuur Yescesse.
Tonnah Qafar Rakaakayih Doolatak Magaalol Pilaanih institutuk Saqlàh Tan injineer Zahra Jamaala inteemih A Pilaan Massosoonuh Caagiida Wagittah Tan Xagortilluk Cattiimak Qafar Baaxo leh Tan Baxaabaxsale Gadda Axaguk Edde Yantifiqoonuh Kaxxa Tûxxiiq Allelem Tiysixxige.
Xayyooweh Yan Kusaq Pilaanal Fooca Fan Massowtam Faxximtaamal Esseroora Kee Mabalal Baarluk Walalaleenik Lakal Gexsiteh Yan Gudgud Meqe Gurral Yumurruqe.
Previous The president of Afar regional government Haji Awol Arba has visited Bechifra primary hospital.

Leave Your Comment

Connect With Us

Afar National Regional State President Office,

Mon – Fri: 8:00 am – 5:30 pm

Afar News & Updates

The latest Afar President news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.