Qafar Rakaakayak Naharsi Saqal Cajji Awal Qarba Dubte Magaala Kee Dubte…..

Qafar Rakaakayak Naharsi Saqal Cajji Awal Qarba Dubte Magaala Kee Dubte…..

Qafar Rakaakayak Naharsi Saqal Cajji Awal Qarba Dubte Magaala Kee Dubte Daqaaral Takkeh Tan Anxaxin Daddosih Taamomit Gufne Abe.
Qafar Rakaakayak Naharsi Saqal Cajji Awal Qarba Asaakih Ayro Dubte Magaalah Xiinissoh Addal Sayyo Eglah Gacak Abak Geytimtah Tan Buqre Daddosih Taamat Gufne Abak Ta Sayyo Saqi Qaysooy Maaqiddah Takkeh Tan Coox Abqaruk Geytimaanah Yaniinim Yablu Xiqe.
Qafara Rakaakayak Naharsi Saqal Cajji Awal Qarba Takkel Abeh Yan Yaabal Ni Baaxol Qembisneh Nan Anxaxin Daddosih Taamomi Maqar Luk Diggoysak Fooca Fan Ciggilta Horal Anaxaxinih Dadalte Baaxo Tabisnuh Kaxxa Tuxxiq Leh Tanim Kinnuk Ta Taama Diggoysak Gennam Faxximta Yaanam Iyye.
Ciggilak Cajji Awal Qarba Abeh Yan Yaabal Asaaku Gufne Edde Abneh Nan Maqar Le Ni Sayyoh Taama Kaxxam Ruffa Nee Hayteh Sayyo Eglah Xisak Ta Bisle Taamal Nablem Kaxxam Assakat Lem Kinnuk Gersi Sayyo Kaadu Ta Sayyok Abak Raag Beyak Tannah Tan Daddos Taamomit Gabat Agle Haysitaanam Faxximta Yaanamih Farmo Tatruse.
Tohuuk Lakal Rakaakayak Naharsi Saqal Cajji Awal Qarba Dubte Daqaarak Bayyaacileh Awdal Tanih Tan Coox Fanteenat Gufne Abe.
Baaxoh Caddol Tekkeh Tan Coox Daabissoh Gaaduk Lakal Ta Daabisneh Nan Cooxuh Yakkem Faxxiimah Yan Hanaawih Hangi Acayuk Geytimaanah Yaniinim Kee Anxaxin Daddosih Taddeera Arac Xagtuh Caxa Daabisaanamak Kalah Hanaawisaanam Dirki Kinnih Tanim Qaddowte.
Rakaakayak Naharsi Saqal Cajji Awal Qarba Dubte Daqaarak Bayyacileh Awdal Geytimtah Tan Coox Fanteenat Abeh Yan Gufnel Ta Coox Hanaawisaanamih Caddol Takkeh Tan Taama Assakat Lem Yabalu Xiqe.
Ellecabol Tannah Yan Coox Fanteenani Kulli Daqar Caddol Hanaawisaanam Faxximtah Tanim Kassissen.
Previous QAR Doolatak Naharsi Saqal Ma/le Cajji Awwal Qarba, “Qikkibow Hora” …..

Leave Your Comment

Connect With Us

Afar National Regional State President Office,

Mon – Fri: 8:00 am – 5:30 pm

Afar News & Updates

The latest Afar President news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.