QAR Doolatak Naharsi Saqal Ma/le Cajji Awwal Qarba, “Qikkibow Hora” …..

QAR Doolatak Naharsi Saqal Ma/le Cajji Awwal Qarba, “Qikkibow Hora” …..

QAR Doolatak Naharsi Saqal Ma/le Cajji Awwal Qarba, “Qikkibow Hora” Deqsita Kitaabih Dooqaysoh Taddeera Gexsen.
ta kitaabih dooqsol Q.A.R.Doolatak Naharasi Saqal Massakaxxale Cajji Awwal Qarba, “Qikkibow Hora Deqsitta, Naharsi Malaak Dr. Abiyyi Acmad yuktube “Qikkibow Hora” iyya kitaabak geytimta lakqo sultaan kalqatih xisol aselem kee tah Qafar aydaadi bayekaloonuh issikkeh caddo lem kinnim qaddoyse.
tahakklah kaadu takriye hora akah ginnimta innaa kee yakriyeenimih qaada baarisak ixxigal yaalloonuh kaxxa manfaqat lem qaddoyse.
Q.A.R.Doolatak qaadaa kee turiizim biiroh saqal gifta Acmad qabdulkadir, “Qikkibow Hora” iyya kitaabih dooysoh lakqoo kee qaynat qokol abteh tan xagortih inkih gadda gacisak qafar aydaadu yaqusbuseenimih aydaadut gaba yessegelleemih unkaq siinik axce iyye.
ta gudgudul “Qikkibow Hora Deqsitta, Naharsi Malaak Dr. Abiyyi Acmad yuktube kitaabih dooqaysoh maali qokol kee qaynat qokol abteh tan partitteey eglaalii gaddaloolaa kee rasi saqolti massahaxxale cajji awwal Qarbab gabak kitab hirgoonu duuden.
Ellacabol a gudgudul aydaadi mixigih yan professor fikru tolosa, Qafar aydaadu
wagsiisak yuktube kitaabih addaffakoot abeeh massakaxxale Cajji Awwal Qarbal tabse.
ta kitaabih dooqaysol 160 milyoonih birriik daga takke lakqo gaabowte
ta taddeerah aracal Rakaakayak fayyale miraaciinuuy, Rasitteh saqoltiiy, Daqoorit miraaciinuu gaddaloolaay kee baxaabaxsale seeco kah aben qibini elle geytime
Previous QAR doolatak xiinissoh Abbah Ku/buxah Saqal Gifta Goble sile Rasitte-Mirocoti luk Walale…

Leave Your Comment

Connect With Us

Afar National Regional State President Office,

Mon – Fri: 8:00 am – 5:30 pm

Afar News & Updates

The latest Afar President news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.