QAR doolatak xiinissoh Abbah Ku/buxah Saqal Gifta Goble sile Rasitte-Mirocoti luk Walale…

QAR doolatak xiinissoh Abbah Ku/buxah Saqal Gifta Goble sile Rasitte-Mirocoti luk Walale…

QAR doolatak xiinissoh Abbah Ku/buxah Saqal Gifta Goble sile Rasitte-Mirocoti luk Walale
Xiinissoh abbah ku/buxa
QAR doolatak xiinissoh Abbah Ku/buxah Saqal Gifta Goble sile Rasitte-Mirocoti luk Walal gexse.
Ta Walalih aracal Rakaakay xiinissoh Abbah Ku/buxah saqal Gifta goble sile iyyeemih, Rakaakayaay, Rasu kee daqar sittat Axaw leh tan ikraaro sittak aaxaguk kattat kee Lowsis le gital Taamitennooh, Kulli Rasuu Kee Daqorti ikraaro kusaaqisaanam kee kattaataanamih gexsit diggoosanam faxximtah tanim Qaddoose.
Kalah Kaadu Weeqâ fidga kee weeqa elle hirgan gita wagitaamal baar luk walaleenim kee Qagitaak Gifta goble sile iyyeemih, weeqa leh yan dagarak Harigak fidga tamcawwem faxximtam kassiise.
Daqar caddol tan weeqa, le saqaatal tanfirrigem faxximtam kee Rasi caddol tan weeqa kaadu le saaqatal kah tanfirrige innaay, miraaciini baar le taama abaanam faxximta.
Tonnaah, Miraaciini kaadu Addah oobak weeqa elle Harigan innaa kee fidga wagittaamal Aydakaakan yamcawwem faxcimtah tanim Diggoose.
Ella cabol baxaabaxsa le caagidal walaleenik lakal Xiinissoh Abbah ku/buxah koobaahissol baxaabaxsa le caagidal rasittee kee daqoorit miraaciinuh Aydakaakan yamcawwem faxximtaamal sittingeyil Orben.
Previous Naharsi Saqal Ma.le Cajji Awwal Qarba, Miraacisa Rakaakayak fayyale Miraaciini Erga Kasam sokkar Fabrikat taamâ gufne Aben…

Leave Your Comment

Connect With Us

Afar National Regional State President Office,

Mon – Fri: 8:00 am – 5:30 pm

Afar News & Updates

The latest Afar President news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.